آسم و آلرژی

دوازدهمین کنگره دوسالانه انجمن آسم و آلرژی ایران

دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله:


 1. مقالات اصیل (Original Articles):

  • حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و (Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 300 کلمه و انگلیسی 300 کلمه می‌باشد.

  • خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:

   1. سابقه و هدف (Background and Objective)

   2. مواد و روش‌ها (Materials and Methods)

   3. یافته‌ها (Findings)

   4. نتیجه گیری (Conclusion)

   5. واژه‌های کلیدی (Key Words)

  • تذکر: در مقالات کارازمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد.

 2. مقالات مروری سیستماتیک (Review articles):

  • حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و (Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی350 کلمه و انگلیسی 350 کلمه) می‌باشد.

  • خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:

   1. سابقه و هدف (Background and Objective)

   2. روش جستجو (Search Method).

   3. یافته‌ها (Findings).

   4. نتیجه گیری (Conclusion).

   5. واژه‌های کلیدی (Key Words).

 3. مقالات گزارش مورد (Case report):

  • حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation) برای خلاصه مقالات فارسی250 کلمه و انگلیسی 200 کلمه می‌باشد.

  • مقالات گزارش موردی حتماً باید حاوی نکته یا نکات آموزشی قابل قبول باشند.

  • خلاصه مقالات گزارش مورد باید شامل اجزاء زیر باشد:

   1. سابقه و هدف (Background and Objective).

   2. گزارش بیمار (Patient Report).

   3. نتیجه گیری (Conclusion).

   4. واژه‌های کلیدی (Key Words)

برگزار کنندگان
image of space dog
image of space dog
image of space dog

دبیرخانه کنگره:

اصفهان، خیابان امام خمینی، بیمارستان کودکان امام حسین (ع).

تلفن:

09201026096

ایمیل:

12thasthmahamayesh@gmail.com

حامیان همایش
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog
image of space dog